heat shock transformation

Recombinant Heat Shock Protein-27

DAG389 100ug
EUR 902

Heat Shock Protein 27 Antibody

20-abx137343
 • EUR 704.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Heat Shock Protein 105 Antibody

20-abx137348
 • EUR 704.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Heat Shock Protein 70 Antibody

20-abx102254
 • EUR 398.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1107.00
 • EUR 537.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heat Shock Protein 47 Protein

20-abx260420
 • EUR 230.00
 • EUR 2332.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Heat Shock Protein 27 Protein

20-abx260487
 • EUR 230.00
 • EUR 2444.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Heat Shock Protein 27 Protein

20-abx260552
 • EUR 2861.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Heat Shock Protein 105 Protein

20-abx260801
 • EUR 3418.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Heat Shock Protein B9 Protein

20-abx262439
 • EUR 328.00
 • EUR 6397.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Heat Shock Protein 20 Protein

20-abx263475
 • EUR 1706.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Heat shock 30% solution Serological

BAL62-0500 500ML
EUR 319.8

Heat shock 30% solution Serological

BAL62-1000 1L
EUR 396.5

HSP60 (Heat Shock Protein 60)

MO22172 100 µl
EUR 435

Heat Shock Protein (hsp) Fragment

H-8400.0001 1.0mg
EUR 563
Description: Sum Formula: C63H113N22O25PS; CAS# [165245-21-6] net

Heat Shock Protein (hsp) Fragment

H-8400.0005 5.0mg
EUR 2159
Description: Sum Formula: C63H113N22O25PS; CAS# [165245-21-6] net

SCOS Transformation Kit

FYY101-120P 1 vial Ask for price

YLOS Transformation Kit

FYY301-120P 1 vial Ask for price

Human Heat Shock Protein Primer Library

HHSP-I 1 set
EUR 743

Heat Shock Protein 20, human recombinant

4847-10
EUR 408

Heat Shock Protein 22, human recombinant

4850-10
EUR 408

Heat Shock Protein 27, human recombinant

4853-10
EUR 408

Heat Shock Protein 27, human recombinant

4853-1000
EUR 5204

Heat Shock Protein 27, human recombinant

4853-50
EUR 958

Heat Shock Protein 65, mycobacterium recombinant

4856-10
EUR 392

Heat Shock Protein 70, human recombinant

4859-100
EUR 925

Heat Shock Protein 70, human recombinant

4859-1000
EUR 5705

Heat Shock Protein 70, human recombinant

4859-25
EUR 365

Heat Shock Protein 70, human recombinant

4859-5000 Ask for price

Rv0350 (Heat Shock Protein 70)-100

AR02-P0002-100 100ug
EUR 277

Rv0350 (Heat Shock Protein 70)-25

AR02-P0002-25 25ug
EUR 131

Rv0350 (Heat Shock Protein 70)-50

AR02-P0002-50 50ug
EUR 180

Rv2299c (Heat Shock Protein 90)-100

AR02-P0004-100 100ug
EUR 351

Rv2299c (Heat Shock Protein 90)-25

AR02-P0004-25 25ug
EUR 157

Rv2299c (Heat Shock Protein 90)-50

AR02-P0004-50 50ug
EUR 222

Recombinant Heat Shock Protein 40 (HSP40)

4-RPA872Hu01
 • EUR 440.48
 • EUR 221.00
 • EUR 1376.80
 • EUR 525.60
 • EUR 951.20
 • EUR 358.00
 • EUR 3292.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Heat Shock Protein 40 expressed in: E.coli

Recombinant Heat Shock Protein 40 (HSP40)

4-RPA872Mu01
 • EUR 485.28
 • EUR 233.00
 • EUR 1544.80
 • EUR 581.60
 • EUR 1063.20
 • EUR 388.00
 • EUR 3712.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Heat Shock Protein 40 expressed in: E.coli

Heat Shock Protein 40 (HSP40) Antibody

20-abx172732
 • EUR 787.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Heat Shock Protein 47 (HSP47) Antibody

20-abx172733
 • EUR 787.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Heat Shock Protein 70 (HSP70) Antibody

20-abx172734
 • EUR 314.00
 • EUR 787.00
 • EUR 411.00
 • EUR 154.00
 • EUR 258.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heat Shock Protein 70 (HSP70) Antibody

20-abx172735
 • EUR 843.00
 • EUR 439.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Anti-Heat Shock Protein 27 Antibody

M09275-1 100ul
EUR 397
Description: Chicken Polyclonal Heat Shock Protein 27 Antibody. Validated in IF, IHC, WB and tested in Human.

Albumin, heat shock isolation pH 7.0

AD0023 5g
EUR 58.7

Heat Shock Protein 40 (HSP40) Antibody

20-abx129735
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1135.00
 • EUR 551.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heat Shock Protein 70 (HSP70) Antibody

20-abx121499
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Heat Shock Protein 27 (HSP27) Antibody

20-abx121950
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Heat Shock Protein 27 (HSPB1) Antibody

20-abx125049
 • EUR 495.00
 • EUR 704.00
 • EUR 356.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Heat Shock Protein 60 (HSPD1) Antibody

20-abx125343
 • EUR 495.00
 • EUR 704.00
 • EUR 356.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Heat Shock Protein 27 (HSPB1) Antibody

20-abx126936
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

Heat Shock Protein 60 (HSPD1) Antibody

20-abx126937
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

Heat Shock Factor 1,Hsf1 Antibody

20-abx112939
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Heat Shock Protein 27 (HSP27) Antibody

20-abx134345
 • EUR 356.00
 • EUR 537.00
 • EUR 217.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Heat Shock Protein 27 (HSP27) Antibody

20-abx134346
 • EUR 356.00
 • EUR 537.00
 • EUR 217.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Heat Shock Protein 70 (HSP70) Antibody

20-abx134352
 • EUR 356.00
 • EUR 537.00
 • EUR 217.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Heat Shock Transcription Factor-1 Antibody

20-abx137347
 • EUR 704.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Heat shock 70 kDa protein Antibody

20-abx137350
 • EUR 704.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Heat Shock Protein 40 (HSP40) Antibody

20-abx102253
 • EUR 398.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1107.00
 • EUR 537.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heat Shock Protein 70 (HSP70) Antibody

abx037503-100ug 100 ug
EUR 391

Heat Shock Protein 90 (HSP90) Antibody

abx038155-100ug 100 ug
EUR 391

Heat Shock Protein 70 (HSP70) Antibody

abx038219-100ug 100 ug
EUR 391

Heat Shock Protein 27 (HSP27) Antibody

abx011871-100ul 100 ul
EUR 411

Back to top